MeetYourTalents!

 

Onder de vlag van MEETYOURTALENTS! worden door vertegenwoordigers vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven de krachten gebundeld om op een innovatieve, out-of-the-box manier deelnemers klaar te stomen voor een plek op de arbeidsmarkt.

 

De weg naar een rooskleurige, stabiele toekomst is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een groeiende groep jongeren/jongvolwassenen vindt niet op eigen kracht hun weg vanuit het onderwijs naar een stabiele positie op de arbeidsmarkt (en daarmee in de maatschappij). Evenmin is het voor een (groeiende) groep volwassenen “appeltje eitje” om een stabiel leven – inclusief een baan – te realiseren. Het vinden én behouden van een baan is echter een belangrijke voorwaarde om zelfstandig in je levensonderhoud te kunnen voorzien en om persoonlijke, economische én maatschappelijke impact te maken.

 

 

Er zijn op dit moment genoeg banen te vinden, onder andere in de sectoren zorg, bouw, metaal, infra en logistiek. Tegelijkertijd zijn er genoeg mensen die zonder de juiste begeleiding hun plek op de arbeidsmarkt niet gaan vinden. Tijd voor een eigentijdse aanpak die verder gaat dan het (snel) matchen op een vacature. MeetYourTalents! biedt die aanpak en maakt mensen Fit4TheJob!

De krachten gebundeld

Onder de vlag van MeetYourTalents! worden door vertegenwoordigers vanuit onderwijs, overheid en bedrijfsleven de krachten gebundeld om op een innovatieve, out-of-the-box manier deelnemers klaar te stomen voor een plek op de arbeidsmarkt. MeetYourTalents! is een sectoroverstijgende aanpak die voorziet in de behoefte om op basis van (onontdekte) individuele talenten en ambities deelnemers te begeleiden. BEGELEIDING, AANDACHT en AMBITIE zijn de 3 kernwoorden die centraal staan.

De juiste begeleiding

MeetYourTalents! biedt een aantal programma’s dat gericht is op het behalen van een Fit4TheJob TalentOntwikkelingsPaspoort waarin zowel sociale vaardigheden, algemene gedragscompetenties, algemene en sectorspecifieke competenties en persoonlijke ambitie in kaart worden gebracht.

De aanpak binnen MeetYourTalents! draait vooral om begeleiden. Het begeleiden richting een leven als volwassene. Het begeleiden in het leren maken van de juiste keuzes, op basis van gangbare en algemeen geaccepteerde normen en waarden. Eerst investeren in het ontwikkelen van social skills en algemene competenties, daarna pas op zoek gaan naar een match op de arbeidsmarkt.

Aandacht voor elk individu

Om te kunnen begeleiden op persoonlijke talenten, ambities en motivatie is aandacht voor élke individuele deelnemer essentieel. Binnen MeetYourTalents! starten we daarom voor elke deelnemer met een Talent en Motivatie Analyse Scan (TMA-scan). Met de scan brengen we het natuurlijk gedrag van een deelnemer in kaart, inclusief talenten, valkuilen en voorkeurs-leerstijl(en). Deze inzichten gaan helpen om te gaan inzien wat voor werkplek het best past bij een deelnemer. De scan biedt een goed vertrekpunt voor een begeleidingstraject dat erop gericht is om deelnemers sterker in hun schoenen te laten staan. Én om te weten wat een deelnemer nodig heeft om optimaal te functioneren.

1 Ambitie, 3 varianten

MeetYourTalents! ondersteunt deelnemers op verschillende gebieden, om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Om een passend programma te kunnen aanbieden voor verschillende doelgroepen, is er een drietal varianten, alle gericht op uitstroom naar werk of naar een vakopleiding.

Variant 1 – Fit4TheJob

De meest uitgebreide variant bestaat uit een 10-week programma en is ontwikkeld voor jongeren en (jong)volwassenen met een redelijke afstand tot de arbeidsmarkt. INSTROOM: vanuit Werkplein, WSP, Jeugdzorg, WMO, UWV, Onderwijs

Variant 2 – Re-Integratie

Een iets kortere variant is het 7-weeks programma. Beschikt een deelnemer over voldoende social skills, maar is aandacht voor persoonlijke kwaliteiten, ambitie en zelfvertrouwen gewenst? Dan past het 7-weeks programma. INSTROOM: vanuit Werkplein, WSP, Jeugdzorg, WMO, UWV, Onderwijs

Variant 3 – Heroriëntatie

De 3e variant omvat een 5-weeks programma waarin we sneller overgaan tot een keuze voor een (of meerdere) sector(en). Dit programma is bedoeld voor kandidaten die over voldoende zelfinzicht en social skills beschikken, maar willen heroriënteren op de arbeidsmarkt. INSTROOM: vanuit UWV, werkgevers, vakopleidingen

Kijk ook eens op www.meet-your-talents.nl

MeetYourTalents

Bouwmensen Zuidwest

Thuiszorg West-Brabant

Verboon Wegwijze Opleiders

IW Brabant Zeeland

GoFlex

Aleco

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Coronafonds van de Regio West-Brabant.